Μια γωνιά αφιερωμένη στην Ελλάδα, τον ευλογημένο τόπο που μας μεγάλωσε.Έναν παραδεισένιο τόπο που τον μετατρέπουν σε κόλαση. Φιλοξενώντας επιλεγμένα κείμενα άλλων ιστολογίων αλλά και δικές μας σκέψεις και προβληματισμούς, ενώνουμε και τη δική μας απλή φωνή με τη φωνή όσων συμπατριωτών μας αντιδρούν και αντιστέκονται στην καταστροφή της πατρίδας και του λαού μας. Μας πιάνει αλλεργία με τους προδότες πολιτικούς, με τους ξένους άρπαγες, με τους Γερμανούς νεο-κατακτητές, με τους αλλοδαπούς λαθρο-κατακτητές και γενικά με όλων των ειδών τις συμμορίες που λυμαίνονται τον τόπο μας. Θέλουμε πίσω την Ελλάδα μας. agiovasilema@gmail.com

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Κι όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται στις κρυφές δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με αναλυτή από το ΠΟΝΤΙΚΙ


Κι όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ... προηγείται!

thumb
Η δημοσίευση των τελευταί­ων δέκα δημοσκοπήσεων εντός του χρονικού ορίου που επέτρεπε ο ακατανό­ητος και απαράδεκτος νόμος Ρουσόπουλου (εν προκειμένω από 29.5 έως 1.6.2012) άφησαν την αίσθηση ότι η Ν.Δ. προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμως έτσι τα πράγματα;
Εντελώς διαφορετική άποψη φαί­νεται να έχει ο συνεργάτης μας και αναλυτής δημοσκοπήσεων Ν.Α. Σούμπλης (πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ), ο οποίος, στην ανάλυσή του, που ακο­λουθεί, επιχειρώντας μια «διόρθωση της αναγωγής επί της διευκρινισμέ­νης ψήφου», καταλήγει σε πολύ ενδι­αφέροντα συμπεράσματα. Ας τα πα­ρακολουθήσουμε. 
Διαρκής ανοδική τάση
Από τους δύο παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε διαρ­κή ανοδική τάση καταφέρνοντας κα­τά τον μέσο όρο, μέσα σε διάστημα πέντε ημερών, να περιορίσει τη δι­αφορά του από τη Ν.Δ. από 27,22% - 26,19% = 1,03% και 65.138 ψή­φους, σε 27,74% - 27,33% = 0,41% και 25.928 ψήφους. Για καλύτερη προσέγγιση της διαφοράς των δύο θα εξετάσουμε την αναγωγή στη διευ­κρινισμένη ψήφο, η οποία δεν δίδει ισόμετρα αποτελέσματα και για τα δύο κόμματα.
Συγκεκριμένα, η αναγωγή γίνεται με 4% για άκυρα - λευκά - αποχή, που φαίνεται ισόμετρη από όλα τα κόμμα­τα και 8% αναποφάσιστους και «δεν ξέρω - δεν απαντώ», που
....
σίγουρα δεν είναι ισόμετρη αν απλώς και μόνο ληφθεί υπόψη ότι η συσπείρωση της Ν.Δ. είναι 90% και του ΣΥΡΙΖΑ 83%, με μεγαλύτερα περιθώρια λόγω και περισσότερων δικών του αναποφάσι­στων. Έτσι οι διενεργηθείσες μετρή­σεις δίδουν εισροή αναποφάσιστων προς τη Ν.Δ. το 20% του συνόλου τους και προς τον ΣΥΡΙΖΑ το 27% του συνόλου τους.
Με βάση αυτά, το ποσοστό της Ν.Δ. πριν από τις αναγωγές είναι 27,74% x 0,88 = 24,41%, ήτοι επί των 6.324.096 εγκύρων της 6.5.2012, 24,41% x 6.324.096 = 1.543.787 ψήφοι και αντίστοιχα για τον ΣΥΡΙ-ΖΑ 27,33 x 0,88 = 24,05% ή 24,05 x 6.324.096 = 1.520.970 ψήφοι. Το 4% της αποχής και των άκυρων - λευκών των ψηφοφόρων που ψήφισαν έγκυρο στις 6.5.2012, αντιπροσωπεύει 4% x 6.324.096 = 252.964 ψήφους και αυ­τοί θα αντικατασταθούν από 252.964 ψήφους προερχόμενες κυρίως από κατοίκους του λεκανοπεδίου, που είτε δεν πήγαν στις επαρχίες τους να ψηφί­σουν είτε απείχαν, γιατί στην ευρύτε­ρη περιοχή της Αθήνας παρουσιάστη­κε η μεγαλύτερη αποχή.
Στο λεκανοπέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ υπερέ­χει σημαντικά της Ν.Δ. Από τους νέ­ους 252.964 ψηφοφόρους η Ν.Δ. θα λάβει 252.964 x 25% = 63.241 ψή­φους και ο ΣΥΡΙΖΑ 252.964 x 35% = 88.537 ψήφους. Ακόμη, από όλους τους αναποφάσιστους, που είναι 8% x 6.324.096 = 505.928 ψηφοφό­ροι, βάσει των διενεργηθεισών με­τρήσεων, η Ν.Δ. θα λάβει 505.928 x 20% = 101.186 ψήφους και ο ΣΥΡΙΖΑ 505.928 x 27% = 136.600 ψήφους.
Έτσι συνολικά σε 6.324.096 έγκυ­ρα, η Ν.Δ. προκύπτει ότι θα λάβει 1.543.787 + 63.241 + 101.186 = 1.708.214 ψήφους ή 27,01% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1.520.970 + 88.537 + 136.600 = 1.746.107 ψήφους ή 27,61%.
Συμπερασματικά λοιπόν προκύ­πτει ότι, με διόρθωση της αναγωγής στη διευκρινισμένη ψήφο και για ίσο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων ώς τις 6.5.2012, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται της Ν.Δ. κατά 27,61% - 27,01% = 0,60%.
Εάν δε ληφθεί υπόψη πως από όλες τις έρευνες συνάγεται ότι οι εκλογές της 17.6.2012, παρά τις πανελλαδι­κές εξετάσεις, προσελκύουν το εν­διαφέρον περισσότερων πολιτών, αναμένονται περισσότερα  έγκυρα ψηφοδέλτια. Έτσι λαμβανομένου υπόψη ότι το 2009 είχαμε 6.858.000 έγκυρα, το 2007 7.150.000 έγκυρα και το 2004 7.404.000 έγκυρα, προ­κύπτει ότι:
♦  Με συνολικά έγκυρα 6.500.000 ή 175.904 περισσότερα από τις 6.5.2012 ο ΣΥΡΙΖΑ θα λά­βει 1.746.107 + 175.904 x 35% = 1.807.673 ψήφους ή 27,81% και η Ν.Δ. 1.708.214 + 175.904 x 25% = 1.752.190 ψήφους ή 26,96%.
♦  Με συνολικά έγκυρα 6.858.000, όπως το 2007, ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει 1.932.973 ψήφους ή 28,18% και η Ν.Δ. 1.841.690 ψήφους ή 26,85%.
http://topontiki.gr/article/36500

1 σχόλιο: